Business assessment

Tot de corebusiness van het kantoor behoort de analyse van bedrijven. Deze analyse gaat veel verder dan een loutere juridische analyse, maar is steeds bedoeld ter ondersteuning van juridisch werk. We houden ter zake een holistische benadering aan. De interactie tussen verschillende bedrijfsfuncties en het recht maken het onmogelijk om slechts in silo’s te werken.

Een businees assessment is nuttig – en vaak zelfs noodzakelijk – in onder meer de volgende gevallen:

  • Herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden, traject in het kader van de Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen.
  • Bestrijding van fraude binnen bedrijven.
  • M&A (bedrijfsovernames – fusies) en bij een due diligence.
  • Begeleiding van de groei van ondernemingen.
  • Onenigheid tussen vennoten
  • Continuïteit in familiale ondernemingen
  • Als voorbereiding voor de redactie van belangrijke contracten (zoals bijvoorbeeld zware kredieten of investeringsdossiers).

Business assessment start bij de analyse van risico’s en opportuniteiten. Het is een proces dat rekening houdt met het verleden, maar nog meer aandacht heeft voor de toekomst. Niet beperkt tot de financiële zijde van de zaak. We houden ook rekening met elementen van strategie, van operationele en sectorgebonden aspecten, en menselijke factoren. Naar schatting meer dan 70 % van de bedrijfsovernames falen. Vooral omdat men geen rekening hield met menselijke of strategische factoren. Ook in andere domeinen is de aandacht voornamelijk gericht op de financiële analyse. De cijfers van een onderneming zijn uiteraard belangrijk, maar zij zijn slechts de weergave van het resultaat van de materiële processen die plaatsgrijpen. Echt impact hebben op een onderneming vereist dat men deze processen doorgrondt en managet.

Risico’s en opportuniteiten worden beëinvloed door de complexiteit van de onderliggende processen. Anderzijds ook door de wijze waarop de onderneming of organisatie omgaat met risico’s en opportuniteiten. Afhankelijk van deze twee factoren zal de aandacht van een bedrijf naar bepaalde bedrijfsfuncties dienen te gaan. Een evolutie in de markt of de omgeving van de onderneming, bijvoorbeeld ook de impact van groei, zal bepalen op welke wijze de onderneming zich in de toekomst zal moeten gedragen om succesvol te zijn.

Het ontwikkelde model laat toe om te verklaren waarom bedrijven falen of succesvol zijn. Het laat toe een diepgaande analyse te maken, en in te spelen op te verwachten evoluties. De basis van elk zinvol juridisch werk ingebed, efficiënt ingebed in de bedrijfsvoering.